Hướng dẫn đăng sản phẩm Website Bất Động Sản

Đăng nhập Admin -> Trở về trang chủ

  1. Sản phẩm mới

  1. Nhập tiêu đề của sản phẩm muốn đăng
  2. Nhập nội dung mô tả dài của sản phẩm
  3. Thêm Media: Thêm hình ảnh vào mô tả dài của sản phẩm

4. Nhập nội dung mô tả ngắn của sản phẩm

5. Nhập giá sản phẩm. Ví dụ giá sản phẩm là 10 triêu. Gõ: 10000000 (Viết liền như số)

6. Thiết lập ảnh sản phẩm: Ảnh đại diện của sản phẩm hiển thị ngoài trang chủ

7. Các ảnh liên quan của sản phẩm

Các mục 8, 9, 10 và các mục khác: Sản phẩm thuộc mục nào, khu vực, vị trí nào tích vào vị trí đó.

 

Sau khi đã nhập đầy đủ giữ liệu. -> Click Đăng để xuất bản sản phẩm.