Hướng dẫn thay đổi Logo

Trong mục quản trị

(1) Chọn UX Blocks cột bên trái như hình

(2) Chọn Logo

Trong phần LOGO chọn Builder (3)

Trong phần bên trong -> Click đúp chuột chọn Image (4)

Chọn Change media để Logo mới lên (5)

(6) Apply -> Update để lưu lại -> Hoàn thành

 

Thay đổi Logo cách cũ:

Ngoài trang chủ:

Thanh ngang trên cùng -> Tùy biến

  1. Header
  2. Logo & Site Identity
  3. Select File để tải ảnh Logo từ máy tính lên
  4. Đăng để lưu lại