Hướng dẫn thay đổi LOGO Website

Hướng dẫn thay đổi LOGO

Bước 1: Di chuột vào vùng Logo như hình (1)

Bước 2: Chọn UX Builder (2)

Bước 3: Trong trang tiếp tiếp kích đúp chuột Logo như hình (3)

Bước 4: Chọn Change media để tải Logo mới lên

Bước 5: Bảng Upload ảnh hiện lên chọn Tải file (5) tiếp Chọn tệp tin (6) – Ảnh được tải lên chọn Use this image (7)

Bước 6: Sau khi tải ảnh lên thành công chọn Apply -> Update (8) để thành công